iq business

 

Новини

knob new19.08.2021 г.

Покана за свикване на ОС на КНОБ РК - Варна 20.09.2021г. >>

 

knob new2.08.2021 г.

Нов адрес на офиса на КНОБ РК - Варна >>

 

knob new

26.07.2021 г.

Квалификационен курс по ЗЗТН 17-19.09.2021г.  >>

 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 

 


 


 

 


 

 

 


Камара на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна
Камара на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна

Камарата на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Варна на 14 юли 2009 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 16 януари 2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год. и посл. допълнения и изменения) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на ИОС на КНОБ на 17.11.2012г.).